ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΕΜΒΡΥΑ ΓΙΑ ΕΜΒΡΥΟΜΕΤΑΦΟΡΑ

ivf

Εμβρυομεταφορά: Οι παράγοντες που λαμβάνονται συνήθως υπ'όψιν για την επιλογή εμβρύων για εμβρυομεταφορά είναι οι εξής:
Αριθμός βλαστομεριδίων (κυττάρων) σε σχέση με την ημέρα της καλλιέργειας
Θέση και συμμετρία των βλαστομεριδίων.
Πάχος διάφανους ζώνης
metabolomics...Μετρώντας όλα τα παραπροϊόντα μεταβολισμού

Παρακολούθηση εμβρύων κατά χρονικές περιόδους (time-lapse)